นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่าน และเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แจ้งให้แก่ทางบริษัท

บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (“PDPA”) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนายน 2565

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับ บริษัท ฯ เพื่อกำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัท ฯ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นิยาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข่าวสารและกิจกรรม