OEM PACKAGE

การรับจ้างผลิตสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)
ยาแผนปัจจุบัน

บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีความ สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายนอกและของเหลวสำหรับใช้ภายใน
 • ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อในกลุ่มฮอร์โมนเพศ รูปแบบแคปซูลแข็งและรูปแบบเม็ด

ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริษัทรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งให้บริการตั้งแต่การพัฒนาสูตร รวมถึงการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีความ สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบแคปซูลแข็ง
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายใน
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบกึ่งแข็ง
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า(OEM) ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ระดับดีเยี่ยม กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แคปซูลและเม็ด)
 • ผลิตภัณฑ์ของนม
 • เครื่องดื่มชนิดผงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • กาแฟ
 • ลูกอม