0

ความไม่เป็นระเบียบ

ความไม่เป็นระเบียบ


2021-10-15 15:37:05

          หากปราศจากความพยายาม โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ ถ้าเราปล่อยให้คนขับฝ่าไฟแดง ถ้าเราปล่อยให้คนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถ้าไม่มีการใช้อำนาจ สังคมมันก็จะไร้ระเบียบ ไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยๆ


          หากปราศจากความพยายาม ถ้าไม่ช่วยกันสร้างฐานะ ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กันและกัน ไม่สร้างและเห็นคุณค่าของกันและกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองคนก็จะค่อยๆ ลดลง


          ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ปล่อยให้มันไร้ระเบียบลงไปทุกวัน ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราก็อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสม


          เราต่างก็กลัวความเจ็บป่วย กลัวความตาย การเสื่อมลงของร่างกายเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ทีมที่แตกแยก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พังทลาย ล้วนเป็นตัวอย่างของภาวะที่ไม่เหมาะสม


          เราอาจจะเจ็บป่วยและตายจากภาวะไม่เหมาะสม แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่มันทำให้เกิดภาวะไม่เหมาะสม


บทความดีๆ จาก : https://minimore.com