0

ความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน


2021-08-18 09:51:46

           “ความสุข” ของคนเรามีหลายรูปแบบ  นับตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็ก ความสุขก็คือ ได้เล่น ได้เรียน  และ ได้อยู่กับเพื่อน แต่พอโตมาแล้วได้มีงานทำ  สิ่งหนึ่งที่หลายคนปรารถนานั่นก็คือ “ความสุขในการทำงาน” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Happy at work  ซึ่งการทำงานอย่างมีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นปรารถนาหากได้ทำงานในที่ทำงานที่รู้สึกว่ามีความสุขจะรู้สึกผูกพัน สนุกสนาน ความรู้สึกที่มาทำงานจะหมดไปกลายเป็นการร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ  หากองค์กรใดที่สามารถทำให้สมาชิกมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่องค์กรนั้นจะประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น 

        มีนักวิชาการบอกว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของการทำงานนั้น ต้องประกอบไปด้วย

  1. ความรื่นรมย์ในการทำงาน (Arousal) 
  2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure)
  3. ความกระตือรือร้นในการทำงาน 

            กลวิธีที่ทำให้ทำงานแล้วมีความสุข หากไปอ่านหรือศึกษาจากหลายที่ มีนักทฤษฎีกล่าวไว้หลายท่านว่าต้องมีการปรับแนวคิดหรือพฤติกรรมอย่างไรบ้าง  เล่าให้ฟังพอสังเขป ดังนี้

  1. เข้าใจคุณค่าในงาน  
  2. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร 
  3. สมดุลชีวิตระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต 
  4. ค่าตอบแทน 
  5. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงาน
  6. การมีระบบงานที่ชัดเจน รวมถึงความยุติธรรมในการประเมินผลงาน 

          ในความคิดของผู้เขียนเอง พยายามทำตัวให้มีความสุขทุกวัน โดยใช้หลักการทำงานที่เหลืออยู่ในองค์กรให้มีความสุข ให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และหลีกเลี่ยงการทะเลาะ เพราะการทะเลาะกับคนอื่นแม่บอกเสมอว่า “เสียเวลาการมีความสุข” และ “ทำให้จิตใจไม่สงบ”   ฉะนั้น ทุกย่างก้าวของการทำงานในแต่ละวัน  เราจะนับถอยหลังไปทุกวินาที


บทความดีๆจาก www.w2.med.cmu.ac.th