0

ตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)

 


    สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร / ประสบการณ์


    อัตรา : 1 อัตรา


  รายละเอียดงาน 


 - ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีตามวิธีมาตราฐานที่กำหนดของห้องปฏิบัติการและจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ 

 - จัดหา ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่จำเป็นและเหมาะสมกับงานวิเคราะห์ 

 - จัดทำและบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ วางแผนด้านความปลอดภัยและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชา


   คุณสมบัติผู้สมัคร


 -   ชาย/หญิง 24 ปี ขึ้นไป

 -   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เคมี/วิทยาศาสตร์

 -   มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

 -   เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ HPLC

-   มีประสบการณ์หรือเคยทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  

สวัสดิการ

- ชุดฟอร์ม

- ปรับค่าจ้างประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ 

- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าจัดงานศพ

- ค่าจัดงานแต่งงาน

- ค่าช่วยคลอดบุตร

- ประกันชีวิต 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท